UBND HOÀI HƯƠNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND HOÀI HƯƠNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

UBND HOÀI HƯƠNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

 

 

Căn cứ Quyết định số 11326/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND thị xã về việc ban hành Bộ Chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường; Công văn số 305/VHTT ngày 07/9/2021 của Phòng Văn hóa thông tin thị xã về thực hiện các giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực xây dựng và phát triển chính quyền điện tử. Để triển khai thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả trong lĩnh vực xây dựng và phát triển chính quyền điện tử của Bộ Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước đạt chỉ tiêu đề ra. UBND phường đề nghị cán bộ, công chức UBND phường triển khai thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

- Thực hiện Cung cấp các loại thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp trên Trang thông tin điện tử theo Luật Tiếp cận thông tin

- Kiện toàn Ban Biên tập, Tổ cộng tác viên trang thông tin điện tử (bao gồm đại diện thành viên các ngành, tổ chức Hội, đoàn thể) để cung cấp tin, bài thường xuyên và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử, xây dựng quy chế hoạt động Ban Biên tập; chú trọng về nội dung, chất lượng tin, bài cải cách hành chính. Thực hiện chế độ nhuận bút theo Quyết định số 92/2020/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh Bình Định về ban hành chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được đăng tải trên cổng thông tin điện tử và Trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định (có quyết định gửi kèm) để khuyến khích cộng tác viên viết và cung cấp tin, bài.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm nhất là người đứng đầu về công tác cải cách hành chính. Đảm bảo thực hiện 100% văn bản (trừ văn bản mật) phải được xử lý trên Hệ thống Văn phòng điện tử dưới dạng văn bản điện tử được ký số; tuân thủ các quy định gửi, nhận, xử lý văn bản điện tử; đảm bảo 100% cán bộ công chức sử dụng hệ thống thư công vụ. Lập hồ sơ công việc trên môi trường mạng

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, Nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của CNTT đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng, an ninh trên địa bàn phường. Chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về dịch công trực tuyến, tăng tỉ lệ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4. Mỗi cán bộ, công chức cần gương mẫu, đi đầu trong việc ứng dụng CNTT. Gắn việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị với việc ứng dụng tích cực CNTT trong chỉ đạo, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ.

- Triển khai thực hiện đảm bảo các nội dung văn bản số 1011/UBND-NC ngày 29/6/2021 của UBND thị xã về việc tăng cường triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

- Cán bộ, công chức phải thường xuyên cập nhật, theo dõi, rà soát quá trình giải quyết công việc, góp phần phát huy hiệu quả hoạt động quản lý, phục vụ tốt nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Thực hiện trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI)

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết