Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 103 hồ sơ thủ tục hành chính
STT Thủ tục hành chính Mức độ Cơ quan, đơn vị thực hiện Lĩnh vực
1 Thông báo về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn phường Hoài Hương
2 Hướng dẫn đăng ký tài khoản công dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
3 UBND HOÀI HƯƠNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
4 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Mức độ 2 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động Thương binh Xã hội   Người Có Công
5 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện Quản lý công sản
6 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Mức độ 2 Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện Quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
7 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Mức độ 2 UBND Cấp Huyeenh/thị/ thành Quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
8 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện Quản lý công sản
9 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Mức độ 2 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội   Người Có Công
10 Mua quyển hóa đơn Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp huyện Quản lý công sản
11 Tách thửa hoặc hợp thửa đất Mức độ 2 Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai   Đất đai
12 Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Mức độ 2 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội   Người Có Công